ImageImageImageImage


Časté dotazy pro vrtané studny ...

Zde najdete odpovědi na otázky, které nám naši zákazníci nejčastěji pokládají.

 

" Vrtaná studna je vítaným zdrojem vody pro každý rodinný domek, chalupu či zahrádku. Jestliže víme, že se na našem pozemku skrývá zdroj vody vhodný pro zbudování studny, byla by škoda toho nevyužít ..."


Vyplatí se zbudovat vlastní zdroj vody?​

Image

 

 • návratnost investice do vlastního zdroje (vrtané studny) je při porovnání se současnými cenami vody cca 7-8 let.

 • pořizovací cena vrtané studny o běžné hloubce 40 m včetně všech doplňků = cca. 110 - 130.000,- Kč

 • cenu vrtané studny zpravidla tvoří: vrt cca 30-40 m, zhlaví vrtu, vystrojení PVC (např. prům. 125 mm), hydrogeologický posudek, projekt, kompletní vyřízení všech povolení, kolaudace - vše viz. ceník

 • Výpočet: čtyřčlenná rodina spotřebuje cca 500 l (0,5 m3) vody denně x 30 dní x 12 měsíců x 94 Kč/m3 =  16.920,- Kč za rok. Pořizovací cena 130.000,- Kč / 16.920,- Kč = návratnost investice je 7 - 8 let.

 • cena vody stále roste, a tak se vlastní zdroj vody určitě vyplatí. Vodu z vlastního zdroje je možno využít jako pitnou, užitkovou, nebo třeba také na zalévání zahrady.  Mezi studnami jsou nejrozšířenější tzv. vrtané a kopané studny.

 • kvalitu vody bohužel nelze garantovat. Voda se však dá dle míry znečištění (prokáže analýza) účinně filtrovat.


Kopanou nebo vrtanou studnu?

Image

 

 • vrtaná studna jímá hlubší podzemní vodu, která není přímo závislá na atmosférických srážkách, takže během roku lze počítat s jejím poměrně stabilním množstvím. Obvykle je takto získávaná voda kvalitnější než v případě kopané studny. Může mít hloubku několik desítek metrů, většinou je ukončena 5-10m pod dostatečným přítokem vody.

 • vodu z vrtu po předepsaném rozboru vody a v případě pozitivních výsledků lze využít také  jako pitnou.

 • samotné vrtání trvá zpravidla 1 až 2 dny, náklady na zhotovení  jsou tak podstatně  nižší než u studny kopané. 

 • kopané nebo též šachtové studny se jako zdroj pitné vody v našich podmínkách bohužel neosvědčují. Jímají totiž podzemní vodu v první zastižené úrovni. Tato úroveň je závislá na srážkách a snadno se do ní dostávají hlavně biologické nečistoty, např. z polí.  Navíc v kopané studni voda tzv. stojí, není "čerstvá".

 • u studní vrtaných se případné nečistoty odizolují​ , kdy se v úrovni povrchové vody provede v mezikruží tzv. cementační zátka, která zamezí případné kontaminaci spodní vody.


Je nejnižší nabídka ceny ta nejvýhodnější? 

Image

 

 • cena za zhotovení studny je důležitá pro každého investora. Orientovat se při výběru dodavatele pouze podle nejnižší ceny nabídky může ale znamenat ve finále i vyšší celkovou pořizovací cenu studny.

 • již při první návštěvě a navržení budoucího místa studny je třeba dávat pozor na to, aby proutkař neukázal vhodné místo pro vrtanou  studnu např. v těsné blízkosti zdroje znečištění (jímky, septik atd.), nebo hranici pozemku, el. vedení, vzdálenost od komunikace. Takové místo pro studnu pak nelze u úřadu obhájit.

 • často se zákazníci dozvědí, že do 30 metrů je vrt studny tzv. "průzkumný" a nemusí se tedy hlásit - není to ale pravda, neboť pokud je vrt řádně předem nahlášen jako průzkumný, může být i mnohem hlubší.  Při hlubším vrtu je však již nutné oprávnění pro vrtání hornickým způsobem, které ale některé firmy nevlastní a vystavují tak zákazníky možným problémům.

 • velkou pozornost při posuzování nabídek dodavatelských firem je třeba věnovat (pokud vůbec takové nabídky obsahují detailní rozpis položek) technologii vrtání (průměr vrtání) a následnému vystrojení PVC (síla stěny, spojení trubek, perforace).

 • zvolená technologie vrtání a výstroj PVC přímo ovlivňuje asi nejdůležitější faktor a tím je kvalita obsypu filtračním kačírkem. Bohužel velmi často se stává, že dodavatelská firma na použitých materiálech a filtračním kačírku šetří. Tímto svým jednáním ale vystavuje zákazníka tomu, že nebude moci dlouhodobě čerpat kvalitní a čistou vodu. Životnost takto zhotovené studny pak často nedosahuje očekávané doby a celková investice zákazníka je velmi znehodnocena. 

 • jsme si vědomi toho, že ceny našich vrtaných studní nejsou nejnižší. Důvodem jejich cenové výše je naše snaha udržet vysokou kvalitu zhotoveného vrtu studny, neboť je to dílo od kterého se očekává dlouhá životnost během mnoha let provozu. Kvalita naší práce a výběr kvalitních materiálů jsou pro nás závazné při zhotovování vrtané studny pro jakéhokoliv zákazníka.   

 • již při tvorbě nabídky se snažíme  férově zákazníka připravit na možné problémy, které mohou při vrtání studny dle zastižené geologie nastat. Vzniklé geologické situaci se musí přizpůsobit a vybrat odpovídající vhodná technologie pro vrtání studny.

 • je velmi častým jevem, že některé dodavatelské firmy zákazníka přesvědčí svojí nízkou počáteční cenovou nabídkou, ale následně při zjištění obtížné geologie pak navyšují cenu díla v průběhu prací, či dokonce opusti havarovaný nebo nefunkční vrt studny.

 • na základě našich zkušeností Vám zdvořile doporučujeme, aby cena nabídky pro Vás nebyla pouze jediným rozhodujícím faktorem, podle kterého si zvolíte svého dodavatele pro zhotovení vrtané studny.  Obvykle pak zdánlivě ušetřených několik tisíc korun může v konečném důsledku vést k nižší životnosti a nižší kvalitě vody ze zhotoveného vrtu studny.


Hydrogeolog vs. proutkař?

Image

 

 • nejdůležitější na návrhu studny není jen určit místo, ale zvolit správnou konstrukci vrtané studny, způsob vyhledání místa pro studnu a takovou technologii hloubení podzemní vody, aby se podzemní voda odebraná novou studnou mohla plynule doplňovat z povodí a nechyběla jiným studnám v okolí. 

 • hydrogeologie je vědní obor na vysoké škole, po jejímž absolvování získává hydrogeolog osvědčení, které ho opravňuje projektovat, provádět a vyhodnocovat hydro-geologický průzkum, zahrnující vyhledávání a posuzování zdrojů podzemní vody a navrhování studní. 

 • zkušenosti ukazují, že dobrých proutkařů je velmi málo. Pokud se amatérští proutkaři shodnou úplně přesně na jednom místě, nebývá to obvykle nejlepší místo z celého pozemku. Je to dáno fyzikálními vlastnostmi, kdy kompaktní skály vytváří  kolem sebe mnohem výraznější gravitační anomálie, než zvodnělá skalní puklina. Méně zkušení proutkaři je většinou neumí odlišit, takže považují pevnou skálu za silný pramen a místo takové anomálie pak obvykle označí za vhodné.


Je třeba pro vrtání speciální povolení?

Image

 

 • ano je. Vrtané studny jsou ve většině případů hluboké do 30m, ale pokud hydrogeolog navrhne studnu hlubší, nebo se při provádění průzkumného vrtu zastihne vydatný přítok hlouběji než výše zmíněná hranice 30 m, je potřeba speciální oprávnění od příslušného Báňského úřadu pro vrtání hornickým způsobem.

 • pokud se očekává, že hloubka vrtu přesáhne hranici 30 m, má vrtařská firma povinnost požádat příslušný Báňský úřad o vyjádření.

 • při vrtech pro tepelná čerpadla, kdy se hranice 30 m přesáhne prakticky vždy  a potřeba hloubky vrtu pro zajištění účinnosti TČ je mnohem větší (cca 100 - 150 m), je toto oprávnění nutné.

 • firma, která nemá oprávnění pro vrtání hornickým způsobem, se snaží přesvědčit zákazníka, že vyvrtá např. 5 vrtů po 30 m, čímž velmi výrazně ohrozí projektovanou a potřebnou účinnost vrtu.


Vrtaná studna je vhodná jen pro domek a zahrádku?

Image

 

 • vrtaná studna není vhodná jen pro rodinné domky, chaty a zahrady, ale velmi dobře poslouží i různým podnikům, výrobnám, nebo například i jako zdroj pitné vody pro bytovku. Dostatečně vydatná studna může být používána i jako zásobárna vody pro koupaliště a přírodní koupací biotopy. Stanovení vydatnosti opět provede hydrogeolog po provedení čerpací zkoušky.


Budu mít asi "postříkaný a znečištěný" dům či chatu, že?

Image

 

 • od nás nebudete. Při vrtání používáme odvod vývrtku tzv. preventrem, který umístíme co nejdále  od domku či chaty, při výplachu vrtu tedy nedochází k nekontrolovaným gejzírům vody.

 • preventr zpravidla umístíme do předem přistaveného kontejneru, kde se vývrtek z vrtu shromažďuje. Po ukončení vrtání tento vytěžený materiál z vrtu odvezeme na skládku.


Je možno na pozemku vrtat kdekoli, kde ukázal proutkař?

Image

 

 • není, protože umístění studny musí splňovat podmínky územního a  stavebního povolení. Na příslušném stavebním úřadě získáme informace o podmínkách potřebných pro povolení ke zřízení vlastní studny. Pozor! Ne všechny stavební úřady mají stejné požadavky a jejich vyřízení trvá různě dlouhou dobu.

 • Studna se umísťuje v předepsaných vzdálenostech od el. vedení, nebo zdrojů znečištění, např. od žumpy, septiků, potrubí vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky 5 m (málo propustné prostředí) až 12 m (propustné prostředí), od nádrže tekutých paliv pro vytápění 7 m (málo propustné prostředí) až 20 m (propustné prostředí), 12 m od veřejných pozemních komunikací, takže pro vlastní realizaci zbývá ve většině případů  mnohem méně místa než bylo původně zamýšleno, nebo na které ukázal proutkař.  Pokud tedy není možno vrtat na původním určeném místě z důvodu výše zmíněných omezení,  je třeba, aby hydrogeolog připravil vyjádření k žádosti o výjimku z vyhlášky.


Je tu na pozemku všude skála, je to problém pro vrtání?

Image

 

 • tak to rozhodně problém není, protože vrtání ve skále (soudržných horninách) je mnohem účinnější než vrtání v jílovito-písčitých (nesoudržných) horninách, které je potřeba speciální vrtací technikou tzv. přidržet proti sesouvání. Toto přidržení se zpravidla provádí rotační ocelovou pažnicí, která se po ukončení vrtných prací vyjme.

 • od nás tedy nečekejte tolik oblíbené: narazili jsme na tvrdé, je potřeba připlatit ... studna, která je vyvrtaná celá ve skále je totiž zpravidla levnější než studna vrtaná v měkkém materiálu.


"Čím větší průměr, tím více vody" a tedy větší vydatnost?

Image

 

 • není tomu tak.  PVC trubky s atestem pro pitnou vodu, kterými se vystrojují vrty slouží pouze jako přívodní medium vody, ne jako zásobárna. Zásoba vody je v kolektoru, tj. horninovém prostředí jímž voda proudí. Vydatnost studny závisí na geologických poměrech dané lokality a správně zvolené technologii vrtání, tzn.:

 • vrtání dostatečným průměrem

 • vystrojení silnostěnnými (nejméně 5,5 mm) trubkami se šroubovanými spoji

 • vycentrování trubek tzv. centrátory, které zajistí rovnoměrné obsypání filtračníh kačírku v celém mezikruží

 • obsyp mezikruží (celý prostor mezi vrtným průměrem a průměrem trubky) filtračním kačírkem, kde nestačí použít pouze několik lopat materiálu, ale obvykle jsou pro kvalitní obsyp použity stovky kg na jednu studnu.

 • dostatečný obsyp kačírkem je velmi důležitý pro zajištění dlouhé životnosti vrtané studny

 • důsledné provedení tzv. cementační zátky proti vniku povrchové vody a tím zamezení případné kontaminace vody

 • naše nejpoužívanější průměry PVC trubek jsou 125, 140, 160 mm, kde průměry 125 a 140 mm jsou bohatě dostačující pro rodinné domy, chaty a chalupy

 • trubky o průměru 160 mm používáme pro vystrojení obecních a průmyslových studní  a nebo pro zásobování koupališť.

 • pro běžné zásobování vodou tedy zbytečně nenavrhujeme vystrojení velkými průměry PVC trubek a nenavyšujeme tak náklady zákazníka.

 • nevrtáme hlouběji než je potřeba. Již v průběhu samotného vrtání je vidět kolik vody z vrtu teče a zákazník tak má vizuální kontrolu o průběhu vrtání.


Legalizace zhotoveného vrtu vrtané studny?

Image

 

 • rozhodně ano! Aby studna byla legální, tak po dokončení vrtu provede hydrogeolog čerpací zkoušku, která zjistí, zda čerpání z naší studně skutečně neovlivňuje studny sousedů v okolí. Čerpací zkouška je součástí hydrogeologického posudku. V něm by neměl chybět popis krajiny, popis konkrétní lokality, údaje o vrtu a další informace, jako např. za jakých podmínek můžeme vodu čerpat, jaký druh čerpadla zvolit a další doporučení pro užívání studny. Tento posudek sepisuje hydrogeolog a je jedním z potřebných dokumentů při podání žádosti o povolení studny.

 • dalším důležitým dokumentem pro legalizaci studny je projekt, který obsahuje technický nákres řezu vrtu studny, použité PVC trubky, jejich rozmístění ve vrtu, výtlačné potrubí, ukončení vrtu zhlavím  a další technické podrobnosti. Projekt studny je zpravidla  součástí hydrogeologického posudku

 • oba dokumenty jsou nezbytnou přílohou žádosti o územní, stavební  a povolení k odběru vod. Občas jsou požadovány i další dokumenty, což se úřad od úřadu liší. Po podání žádosti k příslušnému úřadu dostaneme vyjádření - povolení k nakládání s podzemními vodami. Od té chvíle můžeme začít legálně čerpat vodu ze své studny.

 • v případě, že má být studna i zdrojem pitné vody, necháme si zhotovit laboratorní rozbor vody, který je někdy vyžadován jako jeden z dokumentů potřebných ke kolaudaci.


A jak bude vypadat vrtání Vaší studny?

Zde se můžete podívat na video z kompletní realizace vrtané studny u rodinného domu.


Nenašli jste odpověď na vaši otázku k vrtaným studním?

 

Máte-li jakýkoliv dotaz, budeme rádi, když nám zavoláte nebo pošlete Váš dotaz e-mailem.


Napište nám!

Do zprávy prosím uvádějte místo realizace.

Image

Kontakt

Robert Matas

603 414 093

zemniprace@trialstav.cz

TRIAL STAV s.r.o.
Podnikatelská 17
301 00 Plzeň
Česká republika
IČ:
DIČ

Výběr z měst a obcí, kde jsme vrtali studny:

Plzeňský kraj

 • Plzeň
 • Plzeň-Černice
 • Plzeň-Výsluní
 • Volduchy
 • Třemošná
 • Záluží
 • Horní Bříza
 • Plasy
 • Kralovice
 • Lomnička
 • Nečtiny
 • Rybnice
 • Kaznějov
 • Domažlice
 • Klatovy
 • Rokycany
 • Strašice
 • Mýto
 • Holoubkov
 • Stříbro
 • Pňovany
 • Tachov
 • Železná Ruda
 • Rakolusky
 • Švihov
 • Lhovice
 • Plzeň-Lhota
 • Plzeň-Bory
 • Plzeň-Doubravka
 • Horšice
 • Přeštice
 • Dolce
 • Dolní Lukavice
 • Horní Lukavice
 • Příchovice
 • Blovice
 • Nepomuk
 • Neurazy
 • Bližanovy
 • Štěnovice
 • Ždírec
 • Letiny
 • Svárkov u Letin
 • Příkosice
 • Únětice
 • Skašov
 • Řenče
 • Netunice
 • Přešín
 • Velhartice

Jihočeský kraj

 • České Budějovice
 • Písek
 • Strakonice
 • Vimperk
 • Prachatice
 • Český Krumlov

Středočeský kraj

 • Beroun
 • Příbram
 • Benešov
 • Rakovník
 • Kladno
 • Velká Dobrá

Karlovarský kraj

 • Karlovy Vary
 • Šemnice
 • Andělská Hora
 • Toužim
 • Cheb
 • Sokolov
 • Loket nad Ohří
 • Otovice
 • Dubina
 • Kyselka

Ústecký kraj

 • Chomutov
 • Most
 • Louny

Praha 

Image

Image


Image

(C) copyright 2013 - 2023  TRIAL STAV s.r.o. Všechna autorská práva vyhrazena. Stránky používají cookies. Prohlížením obsahu webu souhlasíte s jejich použitím.