ImageImageImageImage


Legislativa


Jaké legislativní podmínky musí splňovat jímka na odpadní vodu – žumpa na území ČR?

 

 

 • musí odpovídat normě ČSN756081 Zásady navrhování a provoz žump

 • výrobek musí být schválen Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha s.p., který vystaví Certifikát výrobku, Stavební technické osvědčení.

 • musí být na výrobku provedena Zkouška vodotěsnosti dle ČSN750905, jejímž výsledkem je vystavení protokolu s naměřenými hodnotami

 • POZOR! Výše uvedené doklady nelze nahradit žádným tzv. „CE evropským certifikátem“ či „hygienickým protokolem“ vystaveným v jíné zemi ( např. Polsko). Tyto „doklady“ nemají platnost na území ČR a nemělo by se na jejich základě zboží nabízet a schvalovat při stavebním řízení.

 • Tato problematika byla konzultována s Inspektorátem České obchodní inspekce, pobočka Plzeň, který potvrdil, že obchodníci nabízející žumpy bez řádného schválení v ČR na základě jakéhosi „CE evropského certifikátu“ porušují zákon.  

 • Nestaňte se obětí podvodu!


Nakládání s vyčištěnou vodou z ČOV

 

Dle zákona o vodách č. 150/2010 Sb. v platném znění jsou čistírny odpadních vod pro rodinné domy vodní dílo a musí je povolit příslušný vodoprávní úřad. Podle vodního zákona existují dva základní způsoby likvidace přečištěných vod z ČOV.

1. Vypouštění do povrchových vod, což je jakákoliv vodoteč, případně k tomu účelu schválená kanalizace. Tato možnost je upravena a vychází se z nařízení vlády č.401/2015 Sb.

Jako podklad pro vypouštění do vod povrchových je nutné mít kladné stanovisko správce povodí.

2. Vypouštění do podzemních vod, které se dělí na možnost:
a) vypouštění do akumulační nádrže a následný rozstřik čisté vody po vlastním pozemku(nutno ve vegetačně nevhodném období vyvážet na obecní ČOV)
b) vypouštění do přímého zásaku, tedy vsakovací studny, rýhy, jámy a jiné možnosti zásaků.Tyto možnosti jsou upraveny a vychází z nařízení vlády č.57/2016 Sb.

Jako podklad pro vypouštění do vod podzemních je nutné mít vyjádření hydrogeologa.

 

O povolení se žádá :

1. Příslušný stavební úřad, který vydá souhlas s umístěním stavby.
2. Příslušný vodoprávní úřad,který vydá souhlas s ohlášením stavby nebo stavební povolení.

 

K žádosti o povolení se dokládá:

 • Vyplněnou žádost o povolení k vypouštění odpadních vod nebo žádost o ohlášení (je nutné uhradit správní poplatek).

 • Situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod zakreslenou v mapě.

 • Kopii katastrální mapy území a územní rozhodnutí, které vydává místní stavební úřad.

 • Souhlas stavebního úřadu o souladu se stavbou (u stavebního povolení ještě souhlas obce se stavbou).

 • Projektovou dokumentaci ve 2-3 vyhotoveních s kulatým razítkem od autorizovaného projektanta.

 • Hydrogeologický posudek s kulatým razítkem v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

 • Náležitosti podle stavebního zákona pro ohlášení stavby a stavební povolení (údaje o stavebníkovi, vlastnické právo, stanoviska dotčených orgánů, technické požadavky čistírny, souhlasy dotčených sousedů).

 • Vyjádření správce vodního toku při vypouštění do povrchových vod.

 • Plán kontrolních prohlídek stavby (u stavebního povolení) nebo provozní řád čističky (u ohlášení).

 • možná se vám zdá, že je toho hodně a že je to složité, ale proto za vás vše rádi vyřídíme!

 

 

 


Chcete vědět více o legislativě jímek a čistíren odpadních vod?

 

Máte-li jakýkoliv dotaz, budeme rádi když nám zavoláte nebo pošlete Váš dotaz e-mailem.


Napište nám!

Do zprávy prosím uvádějte místo realizace a předpokládaný objem.

Image

Kontakt

Robert Matas

603 414 093

obchod@trialstav.cz

 

Lucie Dolanská

605 929 299

                 obchod@trialstav.cz

TRIAL STAV s.r.o.
Podnikatelská 17
301 00 Plzeň
Česká republika
IČ:
DIČ

Upozornění

od zákazníků z našeho regionu o nabídce betonových jímek na internetu od prodejců, kteří skrývají svoji identitu a kontakt pouze za telef. číslo.

Uvedený způsob prezentace a nabídky zboží může důvěřivé a méně opatrné zákazníky dostat později do obtíží, kdy již např. nemají šanci reklamovat vady zboží např. proto, že prodejce s nimi již nekomunikuje.

Uvedené případy poškozených zákazníků lze volně dohledat na diskusních forech na internetu, např. zde nebo zde.

 

Naše společnost TRIALSTAV  má zájem o solidní a dlouhodobý vztah s  budoucími zákazníky, a proto vždy a všude uvádíme:

 • kdo jsme
 • identifikační číslo firmy (IČ)
 • adresu naší provozovny

 

Image

Image


Image

(C) copyright 2013 - 2023  TRIAL STAV s.r.o. Všechna autorská práva vyhrazena. Stránky používají cookies. Prohlížením obsahu webu souhlasíte s jejich použitím.